Skaitymo metai - Naujienos:Viešosiose bibliotekose – daugiau kaip 230 tūkstančių naujų leidinių

Naujienos

2013-01-29
Viešosiose bibliotekose – daugiau kaip 230 tūkstančių naujų leidinių


Apibendrinus 2012 m. pabaigoje iš bibliotekų gautas ataskaitas paaiškėjo, kad praėjusiais metais bibliotekų lankytojams naudotis nupirkta daugiau kaip 230 tūkstančių naujų dokumentų – spaudinių, vaizdo ir garso, elektroninių bei kitų dokumentų. Tai beveik 120 tūkst. dokumentų daugiau negu 2011 metais.

2012 metais apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentų fondams atnaujinti iš valstybės biudžeto buvo skirta daugiau kaip 5,6 mln. Lt, beveik dvigubai daugiau negu 2011 metais (2,8 mln. Lt). Apie 2,5 mln. Lt viešosios bibliotekos gavo iš savivaldybių biudžetų, projektų ir rėmėjų. Didžiąją dalį iš savivaldybių gautų lėšų bibliotekos skyrė laikraščių ir žurnalų prenumeratai, nes tam valstybės biudžeto lėšos neskiriamos. Vidutinė už valstybės lėšas įsigyto leidinio kaina - 23,77 Lt. 2012-aisiais valstybės biudžeto finansavimas vieno gyventojo informaciniam aprūpinimui viešosiose bibliotekose išaugo iki 1,74 Lt (2011 m. buvo 1,00 Lt).

Metai

Skirta valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti (Lt.)

Tenka dokumentams įsigyti (Lt.) vienam gyventojui

Įsigyta dokumentų viešosiose bibliotekose

Pavadinimai

Egzemplioriai

Vidutinė įsigyto dokumento kaina (Lt.)

2010

2240550

0,67

32267

93319

24,01

2011

2846500

1,00

39215

123450

20,26

2012

5633000

1,74

59989

236948

23,77

Kiekviena viešoji biblioteka formuoja dokumentų fondus savaip, pirmiausia – atsižvelgdama į gyventojų poreikius, aptarnaujamos apskrities ar savivaldybės socialines, ekonomines ir kitas sąlygas. Svarbu ir tai, kad bibliotekos pasirinkimas atitiktų jos pagrindinę paskirtį – užtikrinti prieigą prie įvairiausių informacijos šaltinių, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose fiksuotų žinių politinę bei ideologinę orientaciją. Tokiu būdu viešosios bibliotekos, suteikdamos piliečiams laisvą prieigą prie informacijos, puoselėja vieną iš svarbiausių demokratijos teisių. 

Lyginant su ankstesniųjų metų duomenimis, naujų dokumentų įsigijimo statistika rodo stabilias fondų atnaujinimo tendencijas viešosiose bibliotekose. Apie 77 proc. visų įsigyjamų dokumentų sudaro grožinė literatūra ir kalbotyros leidiniai, 8,5 proc. – visuomenės ir taikomųjų mokslų knygos, beveik 8 proc. – meno, fotografijos, filosofijos ir psichologijos leidiniai, 2,5 proc. – geografijos, biografijų ir istorijos dokumentai. Trečdalis viešosiose bibliotekos perkamų knygų yra skirtos vaikams.

Bibliotekos kasmet įsigyja apie 91 proc. dokumentų lietuvių kalba. Spaudiniai sudaro didžiąją dalį bibliotekas papildančių naujų leidinių. Vaizdo ir garso dokumentai 2012 m. sudarė vidutiniškai – 2,5 proc. Naujiems dokumentams įsigyti bibliotekos vykdo Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas pirkimo procedūras.

Kultūros ministerija kasmet finansuoja centralizuotą duomenų bazių prenumeratą bibliotekoms. 2012-2013 metams visoms viešosioms bibliotekoms užprenumeruota lietuviška teisinės informacijos duomenų bazė INFOLEX. Praktika bei sumokėtas dalinis mokestis prenumeruoti tokias užsienio duomenų bazes, kaip Oxford Reference Online (serija elektroninių aiškinamųjų ir kitų žodynų, žinynų, enciklopedijų bei mokslinių žurnalų straipsnių duomenų bazių), Grove Art Online ir Grove Music Online (garsios Oxford University Press leidyklos rengiami vaizduojamojo, taikomojo meno ir architektūros bei muzikos tematikos elektroniniai žodynai), EBSCO Publishing (humanitarinių, socialinių mokslų, medicinos, sveikatos apsaugos ir kitų mokslų visateksčių straipsnių duomenų bazių paketas), bei kitas duomenų bazes. Prenumeratos licencija leidžia bibliotekų vartotojams, turintiems skaitytojo pažymėjimą, pasiekti duomenų bazių informacijos lobynus internetu bibliotekoje arba namuose, tam tereikia kreiptis į šias duomenų bazes prenumeruojančias bibliotekas. Išsamų bibliotekose prenumeruojamų užsienio duomenų bazių sąrašą bei jų aprašymus galima rasti Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos tinklalapyje (http://www.lmba.lt/duomenu-bazes), o taip pat tokią informaciją gali suteikti ir kiekvienos bibliotekos specialistai.

Kultūros ministerijos informacija 

Programą įgyvendina