Skaitymo metai - Naujienos:A. Augustaitienė. Skaitymo skatinimo programos pamokos ir galimos perspektyvos

Naujienos

2011-05-13
A. Augustaitienė. Skaitymo skatinimo programos pamokos ir galimos perspektyvos


Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. lapkričio 30 nutarimu Nr. 1200 patvirtino Skaitymo skatinimo programą ir jos priemonių planą 2006-2011 metų laikotarpiui. Kultūros ministerija sutartimi šią programą įgyvendinti pavedė Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai.

Nors buvo patvirtintas konkretus Programos biudžetas kiekvieniems metams, tačiau nuo 2009 metų jis gerokai mažėjo:

  • 2007 m. – 560 000 Lt;
  • 2008 m. – 1 090 000 Lt;
  • 2009 m. – 140 000 ( birželio mėn. peržiūrėta ir palikta 80 000 Lt);
  • 2010 m. – 45 000 Lt;
  • 2011 m. – 19 500 Lt (planuota 485 000 Lt).

Svarbiausia – Skaitymo skatinimo programa parodė šalies valdžios dėmesį ir norą spręsti šalies gyventojų skaitymo ir skaitymo prestižo visuomenėje problemą.

Programos įgyvendinimo laikotarpiu itin reikšminga tai, kad įvairios kultūros ir švietimo įstaigos paįvairino savo veiklą renginiais, susijusiais su knyga ir skaitymu. Daug kalbėta, diskutuota, išleista leidinių, paskelbta publikacijų apie skaitymą šeimoje ir įvairias, neįprastas bibliotekų veiklas. Skaitymo specialistai daugiausia dėmesio skyrė nedidelėms skaitytojų grupėms, jų interesams, bibliotekų erdvės atiduotos skaitytojų, lankytojų veiklai. Programa pirmaisiais ir antraisiais veiklos metais suteikė galimybę gauti  finansavimą įvairiems projektams. Sėkmingi projektai keitė visuomenės požiūrį į skaitymą ir knygas.

Išskirtiniai – 2008-ieji, kurie buvo paskelbti Lietuvoje Skaitymo metais

Organizuojant renginius buvo bandoma ne primesti juos žmonėms, o paskatinti, kad jie patys rengtų tai, ką nori. Knygų dovanojimo, apsikeitimo akcijos, skaitymai netradicinėse erdvėse, knygų recenzijų gausa respublikinėje ir regioninėje spaudoje ugdė visuomenės gebėjimą atsirinkti geras knygas, nepasiduoti reklamai, ypač perkant knygas vaikams. Per metrikacijos skyrius pasirūpinta,

kad naujagimių tėvai gautų informacijos apie knygos, skaitymo svarbą šeimoje. Tuo tikslu tėvams kartu su gimimo liudijimu buvo dalijamas Programos lėšomis išleistas leidinys „Skaitykime savo vaikams“.

Vaikų darželiai, pradinės mokyklos suskato kviestis literatūros specialistus į pokalbius su tėvais apie skaitymą ir knygas. Į skaitymo akcijas aktyviai įsitraukė mokyklų vadovai, knygų autoriai. Tai buvo gyvas, prasmingas sambrūzdis, suvienijęs ir klausytojus, ir skaitytojus, ir kūrėjus, išėjęs ne tik už bibliotekų sienų. Skaitymo metų renginiai ir jiems skirti leidiniai pasiekė lietuvių kultūros draugijas užsienyje (pvz. citata iš padėkos laiško: „Tarpkultūrinio dialogo metai Urugvajuje prasidėjo skatinant skaityti lietuviškas knygas. Norime šį projektą vykdyti iki 2011 metų“).

Programos vykdymo laikotarpiu pradėjus plačiai kalbėti apie knygas ir skaitymo svarbą, skaitymas visuomenėje suvoktas kaip reiškinys, duodantis įvairiapusės naudos, ugdantis asmenybę.

Deja, nuo 2009 m. labai sumažėjo lėšos bibliotekoms knygų įsigijimui – tik 0,78 ct. vienam gyventojui. Norėtųsi, kad Skaitymo metais sutelktos pastangos į knygos vaidmenį visuomenės pažangai neliktų vienkartine akcija, bet taptų svarbiu prioritetu Lietuvos vyriausybei.

Literatūra ir skaitymas yra svarbūs kultūros politikos elementai

Reali valstybės parama skaitymo tradicijoms seniai egzistuoja Skandinavijoje, (Suomijoje VB skiriama l,5 mln. eurų, Švedijoje 29 mln. kronų knygoms vaikams ir jaunimui pirkti bibliotekose, nuo 2002 m. PVM sumažintas nuo 22 proc. iki 6 proc.) atskirose Europos šalyse. Knyga, skaitymas laikoma prestižiniu laisvalaikio pomėgiu. Skaitymo skatinimo veikloje aktyviai dalyvauja knygų kūrėjai, pasiūlyti knygas padeda savanoriai bibliotekose, ligoninėse, globos namuose, mokyklose.

Manome, kad Skaitymo skatinimo programa turi turėti tęstinumą. Norisi tikėti, kad valdžios institucijoms, įvairioms organizacijoms, įstaigoms, visuomeninėms struktūroms ir vietos valdininkams regionuose yra svarbu skaitymo kultūrinė erdvė ir jos dalyviai.

Pamokos ir pasiūlymai skaitymo skatinimo veiklos perspektyvai:

- Skaitymo skatinimo veikla turėtų būti pagrįsta ilgalaikio bendradarbiavimo su partneriais principu.

- Ypač svarbus nacionalinio transliuotojo vaidmuo skatinant skaitymą. Todėl būtina bendradarbiauti su Nacionaline televizija ir radiju, kurių vienas iš strateginių veiklos uždavinių – skatinti kūrybiškumą ir puoselėti nacionalinę kultūrą. Panašų tikslą kelia Skaitymo skatinimo programa – šviesti visuomenę, ypač akcentuojant skaitymo svarbą šeimoje, ikimokyklinėse įstaigose, pokalbiai, diskusijos apie skaitymą, literatūros sklaida.

- Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamoje kūrybiškumo skatinimo programoje galėtų dalyvauti bibliotekos, kviesti kūrybiniam darbui mokyklose su vaikais ir jaunimu knygų autorius, vertėjus ir kt. kūrybinius darbuotojus (bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjunga).

- Būtina sistemingai tirti skaitymo skatinimo ir kalbos gebėjimų ugdymo poreikius ir šios srities pokyčius. Tyrimas buvo planuotas Skaitymo skatinimo programos įgyvendinimo priemonėse. Tuomet argumentuotai galėtume kalbėti ir apie Skaitymo programos rezultatus ir poveikį.

- Reikia tęsti projektą „Knyga ir skaitymas šeimoje" (Bookstart programos pavyzdys Didžiojoje Britanijoje bei EU Read – organizacijos, vienijančios Europos Skaitymo skatinimo institucijas, pavyzdys).

- Bendradarbiauti su Tarptautine Skaitymo Asociacija (IRA), tai suteiktų galimybę gauti naujausią informaciją apie Skaitymo skatinimo programas, straipsnius, metodinę medžiagą.

 

Aldona Augustaitienė,
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Vaikų literatūros centro direktorė

Pranešimas, skaitytas 2011 05 03 Prezidentūroje įvykusioje
apskrito stalo diskusijoje
„Naujoviškos viešosios bibliotekos perspektyvos Lietuvoje 2030:
tarpinstitucinės partnerystės kryptys“

Programą įgyvendina