Skaitymo metai - Apie Skaitymo skatinimo programą

Apie Skaitymo skatinimo programą


Lietuvos Respublikos k
ultūros ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrai  2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-746/V-834 pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtinta Skaitymo skatinimo 20192024 metų programa ir jos 2019-2021 metų veiksmų planas. Programa, kurią parengė tarpinstitucinė darbo grupė, siekiama formuoti ir įgyvendinti nacionalinę skaitymo skatinimo politiką, skatinti įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių gyventojų motyvaciją skaityti, stiprinti institucinį bendradarbiavimą, užtikrinti skaitančios aplinkos kūrimą ir palaikymą.

Pastaraisiais metais dėl informacinių technologijų stipriai pasikeitė aplinka, nulėmusi daugelio įpročių, tarp jų ir skaitymo, pokyčius: remiantis nacionaliniais ir tarptautiniais tyrimais, skaitymo apimtys ir jam skirtas laikas nesumažėjo, tačiau kokybė iš esmės pasikeitė – nors skaitoma daug ir įvairiais formatais tekstų, tarp jų vis mažesnė dalis tenka vertingai ir susikaupti reikalaujančiai literatūrai.

Programa siekiama tęsti 20062011 m. vykdytos Skaitymo skatinimo programos, kurią 84 proc. dalyvių vertino teigiamai, veiklas.

Programos tikslas – didinti įvairaus amžiaus skaitytojų skaičių kuriant kūrybingų, kritiškai mąstančių, pilietiškai atsakingų, išsilavinusių, atvirų pasauliui, pamatines vertybes gerbiančių piliečių visuomenę.

Pagrindiniai programos uždaviniai – kurti ir palaikyti skaitymą skatinančią aplinką ir užtikrinti jos prieinamumą; ugdyti kultūros ir švietimo darbuotojų skaitymo skatinimo kompetencijas; stiprinti mokinių skaitymo gebėjimus; formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, telkti knygos industrijos dalyvius diegiant skaitymo kultūrą.

Viena didžiausių programos naujovių  ankstyvojo skaitymo įgūdžiams lavinti  skirtas ir pirmą kartą Lietuvoje iš pradžių tik Vilniaus apskrityje įgyvendinamas 02 metų kūdikiams  skirto pilotinio projekto „Knygų startas“ veiklų modelis. Kitomis programos veiklomis bus siekiama gera knyga sudominti neskaitančius arba mažai skaitančius visuomenės narius, ypač tam tikras amžiaus grupes.

Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir jos įgyvendinimo stebėseną atlieka Kultūros ministerija, pagrindiniai jos vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir savivaldybių viešosios bibliotekos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius.

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-746/V-834 patvirtinta  Skaitymo skatinimo 2019-2024 metų programa ir Skaitymo skatinimo programos 2019-2021 metų veiksmų planas

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2006–2011 m. organizuotos Skaitymo skatinimo programos vertinimo tyrimas

 

Programą įgyvendina