Skaitymo metai - Apie Skaitymo skatinimo programą

Apie Skaitymo skatinimo programą


Lietuvos Respublikos kultūros ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrai  2018 m. spalio 19 d. pasirašė įsakymą Nr. ĮV-746/V-834, kuriuo patvirtinta Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa ir jos 2019–2021 metų veiksmų planas. Programa siekiama tęsti 2006–2011 m. vykdytos Skaitymo skatinimo programos, kurią 84 proc. dalyvių vertino teigiamai, veiklas.

Kultūros ministerija kartu su partneriais tęsia Skaitymo skatinimo programą – patvirtintas jos įgyvendinimo 2022–2024 metų veiksmų planas.

Pagrindiniai jo tikslai – kurti ir palaikyti skaitymą skatinančią aplinką ir užtikrinti jos prieinamumą; ugdyti kultūros ir švietimo darbuotojų skaitymo skatinimo kompetencijas; stiprinti mokinių skaitymo gebėjimus; formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, telkti knygos industrijos dalyvius diegiant skaitymo kultūrą.

Pagrindiniai atnaujinto plano akcentai – tęsti ir plėtoti ankstesniame trimečiame plane sėkmingai vykdytas veiklas, tokias kaip Metų knygos rinkimai, „Vasara su knyga“, „Tėčiai skaito vaikams“, skiriant jiems didesnį finansavimą, ir auginti nacionalinės reikšmės projektą „Knygų startas“. Metų knygos rinkimai, šalyje vykstantys nuo 2005 m., taip pat atsinaujina – su pokyčiais ir naujais nuostatais galima susipažinti čia. Didesnis dėmesys, taip pat ir atskiras finansavimas skiriamas Lietuvos aklųjų bibliotekos veikloms, orientuotoms į kitokį įgalumą turinčius skaitytojus.

Iki trejų metų amžiaus vaikams ir jų tėvams skirto ankstyvojo skaitymo skatinimo projekto „Knygų startas“ finansavimas didėja nuo 130 tūkst. eurų 2022 m. iki 180 tūkst. eurų 2024-aisiais. Prasidėjęs kaip bandomasis projektas Vilniaus apskrityje, nuo šiol jis apima visą Lietuvą. „Knygų starto“ tikslas – užauginti Lietuvoje pirmą kartą vaikų, kurių skaitymo patirtis prasidėtų nuo pat pirmų dienų, kartu skatinant skaitymą šeimoje ir padedant jauniems tėvams įsisąmoninti ankstyvojo skaitymo svarbą ir suteikiant jiems reikalingų priemonių ir žinių. Tai atspindi ir projekto šūkis: „Su kiekviena knyga – ūgteli karta!“

Siekiant įvertinti vykdomų veiklų efektyvumą ir pokyčius, susijusius su skaitymo kultūra Lietuvoje, veiklų plane numatytas Skaitymo skatinimo programos poveikio tyrimas.

Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Kultūros ministerija, pagrindiniai plano vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos audiosensorinė biblioteka, apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius.

Skaitymo skatinimo 2022–2024 metų veiksmų planas patvirtintas bendru kultūros bei švietimo, mokslo ir sporto ministrų įsakymu.

 

 

Programą įgyvendina